Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Κερατσίνι 16-3-2020
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                           Αριθμός πρωτ.:10329


Προς
Τον κ. Δήμαρχο, τους
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους και
τους Προέδρους Κοινοτήτων
Κερατσινίου & Δραπετσώνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (5η) ΤΑΚΤΙΚΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Προσκαλείσθε σε 5ηΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ¨Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-3-2020) τηνΠαρασκευή20Μαρτίου 2020και ώρα 19:00στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κερατσινίου.
(Η συνεδρίαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρώνλόγω αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών εκ του  κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του)


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΘΕΜΑ 1ο:      ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2021-2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο:      ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 173/2017

ΘΕΜΑ 3ο:   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΥ  ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ, ΠΟΣΟΥ  46.958,38 €, ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΔΗΚΕΠΑ», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1323/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ».ΘΕΜΑ 4ο:   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11 ΠΕΡ. Β΄& ΠΕΡ. Δ΄, ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016, ΓΙΑ ΤΗΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ»

ΘΕΜΑ 5ο:      ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11 ΠΕΡ. Β΄& ΠΕΡ. Δ΄, ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021 

ΘΕΜΑ 6ο:      ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11 ΠΕΡ. Β΄& ΠΕΡ. Δ΄, ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016), ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΘΕΜΑ 7ο:      ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11 ΠΕΡ. Β΄& ΠΕΡ. Δ΄, ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016), ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΠΡΟΔ. ΓΓΑ 93α), ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΘΕΜΑ 8ο:      ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΦΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 55 ΤΟΥ Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄/31-7-2017)


ΘΕΜΑ 9ο:      Εγκριση Ή μη παράτασης μίσθωσης ΣΤ΄ Κ.Α.Π.Η Κερατσινίου λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών διεξαγωγής δημοπρασίας

ΘΕΜΑ 10ο:   ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ¨ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨


ΘΕΜΑ 11ο:   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨ΑΤΤΙΚΗ.¨, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΤΠΑ)», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ:¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΘΕΜΑ 12ο:   ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ μας ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ¨ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ¨ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ


ΘΕΜΑ 13ο:      ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ 14ο:      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


ΘΕΜΑ 15ο:      ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΘΕΜΑ 16ο:   ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ¨

ΘΕΜΑ 17ο:   ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ¨ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017¨

ΘΕΜΑ 18ο:   ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018¨

ΘΕΜΑ 19ο:   ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ Δ.Τ. ¨ΠΛΟΗΓΟΣ¨

ΘΕΜΑ 20ο:   ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ             ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΤΕΡΨΗΧΩΡΟΣ»

ΘΕΜΑ 21ο:      ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΡ. 31 ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ( ΑΠΟΦ. 13/2020 Ε.Π.Ζ.)

ΘΕΜΑ 22ο:   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΙ (6) ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΡΑΜΠΑ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ Π.ΦΥΣΣΑ (ΑΠΟΦ. 17/2020 Ε.Π.Ζ.)

ΘΕΜΑ 23ο:   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ.ΚΑΤΡΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΑΠΟΦ. 18/2020 Ε.Π.Ζ.)

ΘΕΜΑ 24ο:   ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20-1-2020
2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3-2-2020
3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19-2-2020


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.   Γ.Γ. Δήμου
2.   κ.κ. Δ/ντες/ριες& Προϊσταμένους/ες Τμημάτων
3.   Σύλλογο Εργαζομένων

Η τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για τα θέματα της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου -Δραπετσώνας σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που στάλθηκε για το δια περιφοράς δημοτικό συμβούλιο της Παρασκευής 20/3/2020.

ΘΕΜΑ 1Ο  : ΚΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2Ο : ΥΠΕΡ, είναι στην ευθύνη της δημοτικής αρχής και των υπηρεσιών του Δήμου να τεκμηριώσει την διοικητική ικανότητα.
ΘΕΜΑ 3Ο : ΥΠΕΡ
ΘΕΜΑ 4Ο : ΥΠΕΡ
ΘΕΜΑ 5Ο : ΥΠΕΡ    
ΘΕΜΑ 6Ο : ΥΠΕΡ
ΘΕΜΑ 7Ο : ΥΠΕΡ
ΘΕΜΑ 8Ο : Ζητάμε να αποσυρθεί. Δεν συντρέχει αυτή την χρονική στιγμή λόγος, εν μέσω πανδημίας, να συζητήσουμε για τον καθορισμό προστίμων.
ΘΕΜΑ 9Ο : ΥΠΕΡ
ΘΕΜΑ 10Ο : ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΜΑ 11Ο : Ζητάμε να αποσυρθεί το θέμα ώστε να συζητηθεί σε συνεδρίαση κατά την οποία να μπορούμε να τεκμηριώσουμε την θέση μας για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η διαχείριση στερεών αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση δεν συμφωνούμε με τα ΤΟΠΣΑ.
ΘΕΜΑ 12Ο : ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΜΑ 13Ο : ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΜΑ 14Ο : Μέχρι τώρα η πρακτική άσκηση των φοιτητών πληρωνόταν με έναν επαίσχυντο μισθό παρά την οχτάωρη εργασία τους, δηλαδή εργασία με πλήρες αντικείμενο, ωράριο κτλ. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό, ούτε μέσω του ΟΑΕΔ; Στο εισηγητικό αναφέρεται ότι «Ο Δήμος δεν έχει καμία οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση». Αν μιλάμε για τσάμπα εργασία είμαστε αντίθετοι.
ΘΕΜΑ 15Ο : ΥΠΕΡ. Γνωρίζοντας ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα προϋποθέτει την ύπαρξη αντιτίμου αλλά χωρίς να συμφωνούμε στην γενική κατεύθυνση για την ύπαρξη του το υπερψηφίζουμε ώστε να μπορέσει το πρόγραμμα να υλοποιηθεί. Η θέση μας είναι δωρεάν αθλητισμός για όλους.
ΘΕΜΑ 16Ο : ΥΠΕΡ. Αν μπαίνει ζήτημα οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ στην παραλαβή.
ΘΕΜΑ 17Ο : ΥΠΕΡ. Αν μπαίνει ζήτημα οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ στην παραλαβή.
ΘΕΜΑ 18Ο : ΥΠΕΡ
ΘΕΜΑ 19Ο : ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΜΑ 20Ο : ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΜΑ 21Ο : ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΜΑ 22Ο : ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΜΑ 23Ο : ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΜΑ 24Ο : ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κερατσίνι, 20-3-2020

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αρφαράς Γεώργιος
Καλαμαράς Γεώργιος
Καραγιαννίδης Παναγιώτης